WoodCircus

Puupohjaisten arvoketjujen keskeisen roolin edistäminen osana eurooppalaista biokiertotaloutta
Teollisuus ja energia, Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kiertotalous, rakentaminenToteuttajat
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Luonnonvarakeskus
Sahateollisuus RY

11/2018 - 10/2021

Rahoitus
EU:n Horisontti 2020 -ohjelma
Budjetti
2 973 954 €
Linkit
WoodCircus-hankkeen sivusto

WoodCircus on 17 eurooppalaisen puutuoteteollisuuden toimijan yhteistyöhanke ja osa Euroopan unionin Horizon2020-ohjelmaa. Hankkeen päätavoitteena on edistää puupohjaisten arvoketjujen keskeistä roolia osana eurooppalaista biokiertotaloutta.


WoodCircus-hankkeen päätavoitteena on edistää puupohjaisten arvoketjujen keskeistä roolia osana eurooppalaista biokiertotaloutta.
Konsortio koostuu 17 eurooppalaisesta projektikumppanista, joihin lukeutuu tutkimus- ja teknologiainstituutteja, yksityisen sektorin yrityksiä, sekä puutuoteteollisuuden liittoja ja etujärjestöjä. Konsortio on koostettu edustamaan kaikkia puurakennusalan arvoketjujen toimijaryhmiä perinteisistä puutuoteteollisuuden alatoimialoista (sahateollisuus, puupohjaiset levyt, puusepän- ja rakennuspuusepäntuotteet ja muut puutuotteet) muihin arvoketjun toimijoihin (rakennus- ja rakennesuunnittelu, puujätteen lajittelu ja kierrätys, puujätteen uudelleen hyödyntäminen). Lisäksi hankkeen toimintaa tukee useita ulkoisia toimijoita EU:sta sekä sen ulkopuolelta, mikä laajentaa entisestään projektin vaikutusalaa.


Projektin puitteissa tutkitaan ja pyritään optimoimaan puurakentamiseen liittyvien puupohjaisten arvoketjujen resurssitehokkuutta. Analyysi kattaaa kaikki arvoketjun osat kuljetuksesta ja jalostuksesta rakentamiseen, sekä puunjalostuksen sivuvirtojen, puumateriaalin ja kierrätyksen optimoimisen. Kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuen projektin odotetaan luovan enemmän työllisyyttä erityisesti maaseudulle yhdistämällä Euroopan maaseutualueet osaksi kaupungistumisprosessia.


Vaikuttavuus

Eurooppalainen rakennusala työllistää yhteensä 18 miljoonaa ihmistä ja vastaa noin yhdeksää prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Samaan aikaan rakennusala on yksi suurimmista jätteen tuottajista: noin 70,5 miljoonaa tonnia puujätettä vuodessa. Tällä hetkellä vain noin kolmannes puujätteestä kierrätetään, loput päätyvät poltettavaksi tai kaatopaikalle. EU-jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja teknologisten valmiuksien, puun kierrätystehokkuuden, oikeudellisen, poliittisen ja sosio-ekonomisen kehyksen suhteen.

Luonnonvarojen kestävän käytön ja prosessitehokkuuden parantamiseksi on tarpeen arvioida järjestelmän kokonaissuorituskykyä sekä tunnistaa skaalautuvat hyvät käytännöt jätteen muodostumisen minimoimiseksi.