TRANSCIRC

Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi
Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

indikaattorit, kiertotalous


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Suomen ympäristökeskus, Oulun Yliopisto, Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL)

2017 - 2021

Rahoitus
Suomen Akatemia
Budjetti
967 558 euroa
Linkit
TRANSCIRC-hankesivu

Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi-hankkeessa (TRANSCIRC) pyritään vastaamaan luonnonvarojen kestävän käytön sekä niiden niukkuudesta ja hupenemisesta johtuviin haasteisiin luomalla kehityspolkuja, jotka edistävät Suomen siirtymistä kohti kiertotaloutta.


TRANSCIRC-hankkeen tavoitteena on edistää resurssitehokasta kiertotaloutta niin kansallisella, alueellisella, paikallisella ja toimialakohtaisella tasolla ottaen huomioon myös Eurooppalaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön. Tavoitteena on tunnistaa nykyiset kiertotalouden toteutukseen liittyvät haasteet ja ongelmat sekä luoda taloudellisesti ja sosiaalisesti toimivia, ratkaistavissa olevia ja arvioituja tulevaisuuden suuntautuneita ratkaisuja näiden haasteiden voittamiseksi. TRANSCIRC-hankkeessa luodaan konkreettisia kehityspolkuja, jotka koostuvat erilaisista tulevaisuuteen suuntautuvista toimenpiteistä, joilla pyritään vastaamaan EU:n asettamiin tavoitteisiin vaadittua laajemmin ja nopeammin sekä analysoidaan eri kehityspolkujen vaikutuksia parhaimpien mahdollisten toimenpiteiden löytämiseksi.


TRANSCIRC-hankkeessa sovelletaan ja käytetään kvantitatiivista tietoa, tilastoja, skenaarioanalyysiä, materiaalitekniikan osaamista kiertotalouden ainevirroista ja jätevirroista, materiaalivirta-analyysia, ympäristölaajennettua panos-tuotosanalyysia (EEIO) yhdistettynä dynaamiseen talousmallinnukseen sekä bottom-up lähestymistapaa.


Vaikuttavuus

Hankkeen tavoitteena on tutkia luonnonvarojen käyttöä, uusiutumattomien ja uusiutuvien energialähteiden roolia kiertotalouteen siirtymisessä, eri toimenpiteiden ympäristövaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia sekä kiertotalouteen siirtymisen mahdollistavia uusia liiketoiminta- ja työllisyysvaikutuksia. Hankkeessa selvitetään, kuinka kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa arvonlisäykseen ja työllisyyteen talouden eri aloilla sekä kuinka Suomi voi vähentää riippuvuuttaan niukkojen raaka-aineiden käytöstä. Hankkeen aikana toteutettavat tapaustutkimukset sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa tukevat mikrotason taloudellisten vaikutusten yhteensovittamista  makrotaloudellisiin vaikutuksiin ja päinvastoin.