Sustainable biogas

Sustainable biogas -hanke - Kestävää biokaasuntuotantoa
Muu

biogas, biokaasu, vesiensuojeluToteuttajat
John Nurmisen Säätiö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto & Biokaasu Ry, Latvian Biogas Association, Latvian State Environmental Services

2020 - 2022

Rahoitus
Interreg Central Baltic
Budjetti
1 060 000
Linkit
https://sustainablebiogas.eu/ https://www.ymparisto.fi/kestavabiokaasutuotanto

Sustainable biogas -hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta ja vähentää biokaasuntuotantoon liittyviä ravinnepäästöjä ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten lopputuotteiden kierrätyksen.


Toimenpiteitä toteutetaan kolmella alueella: Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Zemgalen alueella Latviassa. Kaikilla kolmella alueella on biokaasuntuotannon lisäksi ylitarjontaa orgaanisista ravinteista muun muassa intensiivisen eläintuotannon vuoksi, samalla kun peltojen ravinnepitoisuudet ovat korkealla tasolla. Tämä lisää ravinnepäästöjen riskiä vesistöihin.

Hankkeen tuloksena syntyy viranomaisille, biokaasulaitoksille, viljelijöille ja muille tahoille suunnattuja ohjeita mädätteiden ja rejektivesien käsittelyyn sekä kolme alueellista suunnitelmaa, joilla pyritään parantamaan Varsinais-Suomen, Zemgalen ja Ahvenanmaan ravinnetasapainoa. Lisäksi hankkeessa rakennetaan latvialaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden voimin kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää Latviaan ja kehitetään edelleen Suomessa jo olemassa olevaa laatujärjestelmää. Hankkeessa laaditaan myös suunnitelmat jätevesilietteen ja siitä tuotettujen mädätteiden käyttömahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa hankkeen toimista Lounais-Suomessa.Hankkeen päätoteuttaja on John Nurmisen Säätiö, joka vastaa Ahvenanmaalla toteuttettavista toimista. Muita yhteistyökumppaneita sekä Suomessa että Latviassa ovat  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa. EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoittaa hanketta yhteensä 1.06 miljoonalla eurolla.