SIRKKU

Kestävä ja turvallinen kiertotalous
Kierrätys ja jätehuolto

haitalliset aineet, kemikaalit, vaaralliset aineet


Valtakunnallinen

Toteuttajat
SYKE
VTT
TTL
THL
Tukes

2/2018 - 8/2019
Budjetti
300 000 €
Linkit
Hankkeen sivut

Hanke auttaa tunnistamaan merkittävimpiä haitallisiin/vaarallisiin aineisiin liittyviä ympäristö- ja terveysriskejä ja kartoittamaan toimia, joilla näitä riskejä voidaan kestävällä ja turvallisella tavalla hallita.


Kiertotalous tuo mukanaan muutoksia yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön, jossa huolta aiheuttavien aineiden, erityisesti pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit on huomioitava.

Hankkeen aikana kootun ja analysoidun tiedon avulla tuotetaan eri toimijoiden päätöksenteon tueksi nykyistä kattavampaa ja luotettavampaa tietoa.


Vaikuttavuus

Tutkimuksen tavoitteena on löytää haitallisimpien aineiden kannalta merkityksellisimmät kiertotalouden sektorit, joissa kemikaalien hallintaa pitäisi parantaa. Tavoitteena on tunnistaa erityisesti toimialat ja kierrätysprosessit, joissa POP- ja SVHC-aineet saattaisivat aiheuttaa ympäristö- ja terveysuhkaa.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa merkittävimmiksi tunnistetuille toimialoille ratkaisuja ja suosituksia ja viestiä niistä toimialakohtaisesti. Lisäksi tuotetaan yhteenveto haitallisten ja vaarallisten aineiden tunnistusmenetelmistä sekä materiaalien ja jätteiden käsittely- ja erotusmenetelmistä ja tämän avulla on tavoitteena tuottaa arvio erotusmenetelmien hyödyistä ja haitoista, sekä niihin liittyvistä työturvallisuusnäkökohdista.

Tavoitteena on tuottaa ajantasainen asiantuntija-arvio vaarallisten aineiden hallinnan tarpeista kiertotaloudessa.