JÄTEKIVA

Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Kierrätys ja jätehuolto

biojäte, sekajäte, yhdyskuntajäteToteuttajat
Suomen ympäristökeskus SYKE
Eunomia Research and Consulting
LCA Consulting Oy

2/2018 - 2/2019
Budjetti
150 000 €
Linkit
Hankkeen sivut

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten Euroopan komission niin kutsutun Early warning -hankkeen ehdottamia yhdyskuntajätteen kierrätystä lisääviä toimia voidaan toteuttaa Suomen oloihin ja lainsäädäntöön sopivalla tavalla.


Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamisen 50 prosenttiin hallituskauden aikana. Nykyisten lakisääteisten 50 %:n kierrätystavoitteiden lisäksi EU:ssa on valmisteilla kierrätystavoitteiden kiristäminen 65 %:iin tai jopa 75 %:iin vuoteen 2030. Suomen yhdyskuntajätteiden kierrätysaste vuonna 2015 oli 41 %. Tutkimusten mukaan 50 %:n kierrätystavoitteen saavuttaminen edellyttää samanaikaisesti eri politiikkatoimien käyttöä.


Tarkasteltavat keinot liittyivät sekä kotitalouksien että julkisen hallinto- ja elinkeinopalveluiden erilliskeräyksen laajentamiseen sekä keräyksen tehostamiseen. Tavoitteena oli myös arvioida valikoituja, ehdotettuja keinoja jätelainsäädännön muutostarpeiden näkökulmasta. Hankkeessa koottiin tietoa biojätteen keräyksen ja kierrätyksen LCA- ja LCC-tarkasteluista ja seikoista, jotka vaikuttavat keskeisimmin erilliskeräyksen ja kierrätyksen ympäristö- ja kustannustehokkuuteen. Hankkeessa tehtiin kustannusanalyysi koskien valikoituja, ehdotettuja kierrätystä lisääviä keinoja koko yhdyskuntajätevirtaa koskien.


Vaikuttavuus

Tietoa tuotettiin erityisesti yhdyskunnista peräisin olevan biojätteen erilliskeräyksen tehostamisen keinoista ja siitä miten väestötiheydeltään ja maantieteeltään erilaiset alueet tulevat otetuksi huomioon näissä keinoissa.

Tämän hankkeen tavoitteena oli myös arvioida nykyisen pakkausten tuottajavastuujärjestelmän toimivuutta sekä Early warning -hankkeen ehdottamien keinojen lisäksi mahdollisia muita kustannustehokkaita keinoja tuottajavastuujärjestelmän kehittämiseksi.