INKI

Innovatiivinen kiertotalous - raaka-aineet omasta maakunnasta
Rakentaminen ja maankäyttö, Teollisuus ja energia, Kierrätys ja jätehuolto

koulutus, maa-ainekset, teollisuusjäte, vesi


Keski-Suomi

Toteuttajat
Jyväskylän yliopisto

1.6.2016 - 31.12.2017

Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Budjetti
96 349 €
Linkit
Hankkeen sivut

Hankkeen tavoitteena on tuottaa merkittävää uutta tietoa ja selektiivisiä uuttomenetelmiä kriittisten metallien talteenottoon erilaisista jätemateriaaleista kuten voimalaitostuhkasta ja jätevedestä.


Tutkimuksessa kehitetään menetelmiä Euroopan unionin listaamien kriittisten raaka-aineiden tunnistamiseksi ja talteen ottamiseksi. Tämä innovatiivinen ajattelu mahdollistaa kriittisten metallien talteenoton jätemateriaaleista korkean teknologian tuotteiden valmistajille sen sijaan, että jouduttaisiin louhimaan mineraaleja.


Vaikuttavuus

Onnistuessaan tämä hanke avaa innovatiivisia mahdollisuuksia jätemateriaalien hyödyntämiselle. Tämä mahdollistaa uudenlaista liiketaloudellista toimintaa, missä yhdistyvät kiertotalous, ympäristöosaaminen, prosessiteknologia, metallintuotanto ja jopa älykkäiden materiaalien kehitys.

Kun hankkeessa kehitettyjä prosesseja hyödynnetään edelleen, on tulevaisuudessa mahdollista saavuttaa hiilineutraaleja ratkaisuja, ympäristön omavaraisuutta ja suljettuja kiertoja, joissa luonnonvaroja säästetään ja energiaa käytetään tehokkaasti.