CircularPP

Kiertotaloutta julkisiin hankintoihin
Tieto ja älyteknologia, Kestävä kulutus ja hankinnat

kiertotalousToteuttajat
Suomen ympäristökeskus SYKE

2017 - 2020

Rahoitus
Itämeren ohjelma-alue (Interreg Baltic Sea Region), EU:n aluekehitysrahasto
Budjetti
2,45 miljoonaa euroa
Linkit
CircularPP-hankkeen englanninkielinen sivusto

Liiketoimintainnovaatioita synnyttävien toimijoiden valmiuksien tukeminen ja uusien tuotteiden käyttöönoton vahvistaminen julkisissa hankinnoissa


Vuonna 2017 käynnistynyt CircularPP -hanke edistää Itämeren ohjelma-alueen kiertotaloutta. Hanke tukee liiketoimintainnovaatioita synnyttävien toimijoiden valmiuksia ja vahvistaa uusien tuotteiden käyttöönottoa julkisissa hankinnoissa. Hanke lisää hankkijoiden tietoutta markkinoilla olevista kiertotaloutta edistävistä materiaaleista ja tuotteista sekä vahvistaa päättäjien tietämystä kiertotaloushankintojen ohjauksesta.


Parhaimmillaan kiertotaloushankintojen avulla julkiset palvelut pystytään tuottamaan resurssitehokkaasti kilpailukykyisellä hinnalla edistäen samalla yritysten liiketoimintaa. Kiertotaloushankintojen onnistuminen edellyttää varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa markkinavuoropuhelua ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Näin kyetään valmistautumaan tuleviin odotuksiin.

Hankkeen kohderyhmiä ovat kaikki hankintaketjun eri vaiheissa toimivat osapuolet julkisista päätöksentekijöistä ja hankkijoista yrityksiin. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kyvykkyyttä tuetaan ja kehitetään niin, että ne voivat paremmin vastata julkisen sektorin tarpeisiin ja synnyttää uusia liiketoimintamalleja.


Vaikuttavuus

Kunnissa aletaan huomata, että kiertotalouden huomioiminen hankinnoissa säästää rahaa ja luo alueellista hyvinvointia. Haasteena tällä hetkellä on, että julkinen sektori ei hanki kiertotaloutta tukevia ratkaisuja, koska kokee, ettei niitä löydy markkinoilta. Toisaalta yritysten on hankala ryhtyä kehittämään tuotteita, jos kysynnästä ei ole täyttä varmuutta.

Tarvitaan eri osapuolten yhteisymmärrystä siitä, että julkinen hankintaprosessi mahdollistaa entistä paremmin pk-yritysten mukaantulon, yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen uusien ratkaisujen synnyttämisessä sekä elinkaarinäkökulman huomioonottamisen hankintapäätöksen perusteena. CircularPP -hanke tukee eri osapuolten yhteistyötä.